اتوکلاو 200 سی سی

اتو کلاو 200 سی سی طبق سفارش با بدنه تمام تفلون برای فشار 50 بار و دمای 300 درجه طراحی و ساخته شد.

اتوکلاو Autoclave