اتوکلاو ۲۰۰ سی سی

اتو کلاو ۲۰۰ سی سی طبق سفارش با بدنه تمام تفلون برای فشار ۵۰ بار و دمای ۳۰۰ درجه طراحی و ساخته شد.

اتوکلاو Autoclave