اتوکلاو سنتزی ۲۰۰ سی سی با فنجان تفلونی

۱۳۹۳/۹/۱۹ – اتوکلاو سنتزی استنلس استیل با کاسه تفلونی جهت سنتز های پزشکی و بهداشتی

طبق سفارش کارفرما برای دما و فشار مورد نظر طراحی و تولید گردید.

* این اتوکلاو ها در حجم های مختلف ، دما و فشار های کاری متفاوت طراحی و تولید می گردد.
اتوکلاو تفلونی سنتزی با فنجان PTFE - Autoclave اتوکلاو تفلونی سنتزی با فنجان PTFE - Autoclave