دستگاه لایه نشانی تبخیری تحت خلاء ( وکیوم ) PVD

یک دستگاه لایه نشانی تبخیری تحت خلاء PVD طراحی گردیده و در حال ساخت می باشد.

۱۳۹۳/۱/۲۸ – طراحی های اولیه دستگاه انجام پذیرفت و دستگاه در مرحله ساخت می باشد.

لایه نشانی تبخیری تحت خلاء - PVD لایه نشانی تبخیری تحت خلاء - PVD لایه نشانی تبخیری تحت خلاء - PVD