جدول فشار بخار اب

جدول فشار بخار آب در دماهای مختلف از ۰ درجه تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد

با توجه به جدول زیر ، اب در دمای صفر درجه در فشار ۶٫۱۱۳ میلی بار شروع به تبخیر شدن میکند و در دمای ۱۰۰ درجه در فشار ۱۰۱۳٫۲۰۰ میلی بار یا همان یک اتمسفر شروع به بخار شدن میکند.

 

T, °C T, °F P, kPa P, torr P, atm P, mbar
۰ ۳۲ ۰٫۶۱۱۳ ۴٫۵۸۵۱ ۰٫۰۰۶۰ ۶٫۱۱۳
۵ ۴۱ ۰٫۸۷۲۶ ۶٫۵۴۵۰ ۰٫۰۰۸۶ ۸٫۷۲۶
۱۰ ۵۰ ۱٫۲۲۸۱ ۹٫۲۱۱۵ ۰٫۰۱۲۱ ۱۲٫۲۸۱
۱۵ ۵۹ ۱٫۷۰۵۶ ۱۲٫۷۹۳۱ ۰٫۰۱۶۸ ۱۷٫۰۵۶
۲۰ ۶۸ ۲٫۳۳۸۸ ۱۷٫۵۴۲۴ ۰٫۰۲۳۱ ۲۳٫۳۸۸
۲۵ ۷۷ ۳٫۱۶۹۰ ۲۳٫۷۶۹۵ ۰٫۰۳۱۳ ۳۱٫۶۹۰
۳۰ ۸۶ ۴٫۲۴۵۵ ۳۱٫۸۴۳۹ ۰٫۰۴۱۹ ۴۲٫۴۵۵
۳۵ ۹۵ ۵٫۶۲۶۷ ۴۲٫۲۰۳۷ ۰٫۰۵۵۵ ۵۶٫۲۶۷
۴۰ ۱۰۴ ۷٫۳۸۱۴ ۵۵٫۳۶۵۱ ۰٫۰۷۲۸ ۷۳٫۸۱۴
۴۵ ۱۱۳ ۹٫۵۸۹۸ ۷۱٫۹۲۹۴ ۰٫۰۹۴۶ ۹۵٫۸۹۸
۵۰ ۱۲۲ ۱۲٫۳۴۴۰ ۹۲٫۵۸۷۶ ۰٫۱۲۱۸ ۱۲۳٫۴۴۰
۵۵ ۱۳۱ ۱۵٫۷۵۲۰ ۱۱۸٫۱۴۹۷ ۰٫۱۵۵۵ ۱۵۷٫۵۲۰
۶۰ ۱۴۰ ۱۹٫۹۳۲۰ ۱۴۹٫۵۰۲۳ ۰٫۱۹۶۷ ۱۹۹٫۳۲۰
۶۵ ۱۴۹ ۲۵٫۰۲۲۰ ۱۸۷٫۶۸۰۴ ۰٫۲۴۶۹ ۲۵۰٫۲۲۰
۷۰ ۱۵۸ ۳۱٫۱۷۶۰ ۲۳۳٫۸۳۹۲ ۰٫۳۰۷۷ ۳۱۱٫۷۶۰
۷۵ ۱۶۷ ۳۸٫۵۶۳۰ ۲۸۹٫۲۴۶۳ ۰٫۳۸۰۶ ۳۸۵٫۶۳۰
۸۰ ۱۷۶ ۴۷٫۳۷۳۰ ۳۵۵٫۳۲۶۷ ۰٫۴۶۷۵ ۴۷۳٫۷۳۰
۸۵ ۱۸۵ ۵۷٫۸۱۵۰ ۴۳۳٫۶۴۸۲ ۰٫۵۷۰۶ ۵۷۸٫۱۵۰
۹۰ ۱۹۴ ۷۰٫۱۱۷۰ ۵۲۵٫۹۲۰۸ ۰٫۶۹۲۰ ۷۰۱٫۱۷۰
۹۵ ۲۰۳ ۸۴٫۵۲۹۰ ۶۳۴٫۰۱۹۶ ۰٫۸۳۴۲ ۸۴۵٫۲۹۰
۱۰۰ ۲۱۲ ۱۰۱٫۳۲۰۰ ۷۵۹٫۹۶۲۵ ۱٫۰۰۰۰ ۱۰۱۳٫۲۰۰

Water Vapor pressure