انتخاب بوته مناسب

انتخاب بوته مناسب جهت لایه نشانی تبخیری تحت خلاء

جهت انتخاب بوته مناسب می توانید از جدول زیر استفاده نمایید یا برای مشورت با کارشناسان ما تماس بگیرید.

Coating material

Density

Melting
point

Boiling
point

Evaporation boat

[g/cm3]

[°C]

[°C]

W

Mo

Ta

AI

2.7

660

2467

+

AIF3

2.9

1291

N/A

++

++

AI/1 – 4% Cu

2.7

650

N/A

+

AI/0.1 – 2% Si

2.7

640

N/A

+

AI/4% Cu/1% Si

2.7

640

N/A

+

Ag

10.5

961

2212

++

++

As2S3

3.4

300

707

++

Au

19.3

1063

2966

++

+

B2O3

2.5

460

2247

++

BaF2

4.9

1280

2260

++

++

++

BaTiO3

6.0

1600

N/A

+

+

BeO

3.0

2530

4120

+

Bi

9.8

271

1560

++

++

++

BiF3

5.3

727

900

++

++

Bi2O3

8.9

820

1890

+

+

CaF2

3.2

1360

2500

++

++

++

CaO

3.3

2580

2850

+

Cd

8.6

321

765

++

++

++

CdSe

5.8

1350

N/A

++

++

CdS

4.8

1750

1405

++

++

++

CdTe

6.2

1042

N/A

++

++

CeO2

7.1

2150

N/A

++

CeF3

6.2

1460

1987

++

++

Co

8.9

1495

2900

+

++

Cr

7.2

1875

2482

++

Cr2C3

6.7

1850

3800

+

Cr2O3

5.2

2345

4000

+

Cu

8.9

1083

2595

++

Cu2O

6.0

1235

1800

+

DyF3

7.5

1155

1900

++

ErF3

7.8

1144

1920

++

Er2O3

8.6

2400

N/A

+

EuF3

6.7

1280

2270

+

Eu2O3

7.4

2100

N/A

+

Fe

7.9

1536

3070

+

Fe2O3

5.3

1594

N/A

+

Ga

5.9

30

2403

+

GaAs

5.3

1238

N/A

++

GaP

4.1

1350

N/A

++

++

++

Ge

5.4

937

2830

+

GeO2

4.2

1115

N/A

++

++

++

HfF2

7.1

1000

N/A

++

HoF3

7.6

1143

1895

++

In

7.3

156

2000

++

++

In/10Sn

7.3

146

1000

+

In2O3

7.2

2200

N/A

+

+

LaF3

6.0

1495

2400

++

++

La2O3

6.5

2260

4200

+

+

LiF

2.6

842

1676

++

++

LuF3

8.3

1182

2200

++

++

Lu2O3

9.4

2400

N/A

+

++

Mg

1.7

650

1107

++

++

++

MgF2

3.1

1266

2239

++

MgO

3.6

2640

3600

+

Mn

7.4

1245

2097

+

++

++

MnS

4.0

1615

N/A

+

+

MoO3

4.7

795

1155

++

MoS2

4.8

1185

N/A

++

Na3AIF6

2.9

1000

N/A

++

++

Na5AI3F14

3.0

1027

N/A

++

++

NaF

2.6

988

1695

++

++

++

NdF3

6.5

1377

2400

++

++

Nd2O3

7.2

2240

N/A

+

Ni

8.9

1453

2732

+

Ni/Cr

7.5-8.5

1500

N/A

+

Nb

8.6

2468

4927

+

Nb2O5

4.5

1512

N/A

+

Pd

12.0

1552

2927

+

Pt

21.5

1769

3827

+

PrF3

6.3

1399

2255

++

++

Pr2O3

7.1

2270

N/A

+

Rb

1.5

39

688

+

SmF2

6.6

1306

2323

++

Sm2O3

7.1

2325

N/A

+

ScF3

2.6

1530

1800

++

Sc2O3

3.9

2400

N/A

+

Se

4.8

217

685

+

+

+

Si

2.3

1410

2355

+

SiO

2.1

1705

1880

++

++

Sn

7.3

232

2260

++

++

SnO2

6.9

1127

1850

+

+

SrF2

4.2

1450

2489

++

++

Ta2O5

8.3

1880

N/A

+

Te

6.2

450

1390

++

++

++

TbF3

7.2

1172

2280

+

Tb2O3

7.9

2300

N/A

+

+

ThF4

6.3

1100

1680

++

++

Ti

4.5

1668

3260

+

TiO2

4.2

1775

2700

+

TiO

4.9

1750

3000

++

Ti2O3

4.6

1760

N/A

++

V

6.1

1900

3410

+

+

WO3

7.2

1473

N/A

++

Y

4.5

1509

2927

++

YF3

5.1

1155

2210

++

YbF3

8.2

1157

2136

++

++

Yb2O3

9.2

2346

N/A

+

Zn

7.1

420

907

++

++

++

ZnSe

5.4

1526

N/A

++

++

++

ZnS

4.1

1850

1665

++

++

ZnTe

5.5

1238

N/A

++

++

Zr

6.5

1852

3578

+

ZrF4

4.4

600

908

++

ZrO2

5.6

2700

4300

+

ZrO

6.4

2200

N/A

++

+ این بوته مناسب کار شماست.

++ این بوته برای کار شما شدیدا توصیه می گردد.

 

انتخاب طرح مناسب بوته

بوته تنگستنی مولیبدنی  بوته تنگستنی مولیبدنی بوته تنگستن مولیبدن
حوضچه V شکل

برای مواد با مذاب پخش شوندگی کم

حوضچه تخت

برای مواد با مذاب پخش شونده

حوضچه بیضی شکل

برای موادی که مذاب تمایل به گردش دارد

بوته تنگستنی مولیبدنی بوته تنگستنی مولیبدنی بوته تنگستنی مولیبدنی
حوضچه کروی شکل

برای مواد گران قیمت

حوضچه بزرگ

برای میزان زیادی ماده پوشش دهنده

دستگیره برش خورده

برای موادی که روی بوته پخش می شوند