سیستم احیا بوسیله منیزیم – منیزیوترمیک

۱۳۹۳/۶/۱۰ یک دستگاه سیستم احیا بوسیله منیزیوم پس از طراحی و طی مراحل آزمایش  و تولید اولیه تحویل کارفرما گردید.

 

سیستم احیا بوسیله منیزیم – منیزیوترمیک سیستم احیا بوسیله منیزیم – منیزیوترمیک سیستم احیا بوسیله منیزیم – منیزیوترمیک سیستم احیا بوسیله منیزیم – منیزیوترمیک سیستم احیا بوسیله منیزیم – منیزیوترمیک سیستم احیا بوسیله منیزیم – منیزیوترمیک