تعمیر و به روز رسانی کوره حل سازی تحت فشار و دمای بالا

۱۳۹۲/۳/۶- ضمن انتقال کوره به محل کارخانه ، عملیات باز کردن قطعات معیوب شروع گردید ، عیب ها شناسایی گردید ، سیستم انتقال دمایی نیز به گرمایش مستقیم تغییر یافت .

کوره حل سازی کوره حل سازی کوره حل سازی کوره حل سازیکوره حل سازی

 

۱۳۹۲/۳/۲۶ – تابلو برق دستگاه بر اساس سیستم گرمایش مستقیم باز طراحی و اجرا گردید، سیستم همزن نیز ارتقا یافت و پس از برسی نهایی دستگاه به مدت ۸ ساعت زیر تست قرار گرفت و در نهایت با حضور نماینده کارفرما در محل کارخانه و تایید ایشان دستگاه آماده بارگیری گردید.

کوره حل سازی تحت فشار